Đệ Nhất Vương Giả Zing

Hồi Đáo Tam Quốc 2 > Kết Quả Đệ Nhất > Đệ Nhất Vương Giả Zing

Thân gửi chư vị Tướng Quân,

Trải qua chuỗi ngày cùng chinh chiến trong chiến trường Tam Quốc, Hồi Đáo Tam Quốc 2 xin công bố danh sách các vị Tướng Quân đứng đầu và mạnh nhất của sự kiện Đệ Nhất Vương Giả bên cổng Zing.

Ngày Tên Nhân Vật Server Bắt Khổ Công Bị Bắt làm Khổ Công Điểm
6-Dec 102.ZzKuPinzZ 3 top 10 15
ThiDue 15 1 top 2 15
Paladin 21 3 top 10 15
lúabu 14 3 top 10 khổ công 12
MitakeSuzu 21 3 top 10 15
CTGZephyr 9 1 khổ công bất kỳ 1
LỳThâmSồn 10 2 top 20 khổ công 3
XaHiep 13 3 top 20 6
BiYNa 3 3 top 10 15
S72.zACEz 1 3 top 10 15
Teresa 3 top 20 9
TTTHao 14 3 top 10 15
s78.mariozawa 4 3 top 20 6
phanbảo 14 3 top 10 15
KhangDuan 17 3 top 10 15

 

Ngày Tên Nhân Vật Server Bắt Khổ Công Bị Bắt làm Khổ Công Điểm
7-Jan 102.ZzKuPinzZ 1 top 10 5
ThiDue 15 1 top 2 15
Paladin 21 2 top 10 10
lúabu 14 3 top 10 15
XaHiep 13 3 top 20 9
BiYNa 3 3 top 10 15
TTTHao 14 3 top 10 15
phanbảo 14 2 top 10, 1 top 20 13
MocTaoAn 19 3 top 20 9
S84.LangPhong 3 top 20 9

 

Ngày Tên Nhân Vật Server Bắt Khổ Công Bị Bắt làm Khổ Công Điểm
8/12 102.ZzKuPinzZ 3 top 10 15
ThiDue 15 1 top 2 15
Paladin 21 3 top 10 15
lúabu 14 3 top 10 khổ công 12
LỳThâmSồn 10 2 top 20 6
BiYNa 3 3 top 10 15
S72.zACEz 1 3 top 10 khổ công 12
Teresa 3 top 20 9
TTTHao 14 3 top 10 15
phanbảo 14 3 top 10 15
MocTaoAn 19 2 top 10 1 top 20 13
HellAngel 13 1 top 10 5

 

Ngày Tên Nhân Vật Server Bắt Khổ Công Bị Bắt làm Khổ Công Điểm
9/12 ThiDue 15 1 top 2 15
Paladin 21 3 top 10 15
lúabu 14 3 top 10 khổ công 12
TTTHao 14 3 top 10 15
phanbảo 14 1 top 10, 1 top 20 8
MocTaoAn 19 2 top 10 10
BiYNa 3 3 top 10 15
mariozawa s78 2 top 20 6

 

Ngày Tên Nhân Vật Server Bắt Khổ Công Bị Bắt làm Khổ Công Điểm
10/12 ZzKuPinzZ 2 top 10 12
ThiDue 15 1 top 2 15
Paladin 21 3 top 10 15
lúabu 14 3 top 10 khổ công 12
TTTHao 14 3 top 10 15
phanbảo 14 3 top 10 15
BiYNa 3 3 top 10 15
LỳThâmSồn 10 1top 10, 1 top 20 8

 

Ngày Tên Nhân Vật Server Bắt Khổ Công Bị Bắt làm Khổ Công Điểm
11/12 BiYNa 3 3 top 10 15
ThiDue 15 1 top 2 15
Paladin 21 3 top 10 15
lúabu 14 3 top 10 15
TTTHao 14 3 top 10 15
phanbảo 14 3 top 10 15
s84.LangPhong 7 2 top 10 6
MocTaoAn 19 1 top 10 5
S72.zACEz 1 3 top 10 15
s78mariozawa 4 2 top 10 10

 

Ngày Tên Nhân Vật Server Bắt Khổ Công Bị Bắt làm Khổ Công Điểm
12/12 BiYNa 3 3 top 10 15
ThiDue 15 1 top 2 12
Paladin 21 3 top 10 12
lúabu 14 3 top 10 12
TTTHao 14 3 top 10 12
phanbảo 14 3 top 10 12
s78mariozawa 4 3 top 10 15
Lỳ Thâm Sồn 10 1 top 20 3

 

Ngày Tên Nhân Vật Server Bắt Khổ Công Bị Bắt làm Khổ Công Điểm
13/12 BiYNa 3 3 top 10 15
s84.LangPhong, S7:Cam ninh 7 2top 10 10
Paladin 21 3 top 10 15

 

Ngày Tên Nhân Vật Server Bắt Khổ Công Bị Bắt làm Khổ Công Điểm
14/12 BiYNa 3 3 top 10 15
s84.LangPhong 7 3 top 10 15
Paladin 21 3 top 10 15
S72.zACEz 1 3 top 10 15
LỳThâmSồn 10 1 top 20 3

 

Kết quả xếp hạng:

Server Tên Nhân Vật 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Tổng
3 BiYNa 15 15 15 15 15 15 15 15 15 135
21 Paladin 15 10 15 15 15 15 15 15 15 130
15 ThiDue 15 15 15 15 15 15 15 105
14 TTTHao 15 15 15 15 15 15 15 105
14 lúabu 12 15 12 12 12 15 15 93
14 phanbảo 15 13 15 15 15 15 88
1 S72.zACEz 15 12 15 15 57
7 BiManTai 15 15 6 15 51
102.ZzKuPinzZ 15 5 15 12 47
S84.LangPhong 9 6 10 15 40
4 s78.mariozawa 6 6 10 15 37
19 MocTaoAn 9 13 10 5 37
10 LỳThâmSồn 3 6 8 3 3 23
Teresa 9 9 18
21 MitakeSuzu 15 15
13 XaHiep 6 9 15
17 KhangDuan 15 15
13 HellAngel 5 5
9 CTGZephyr 1 1

Hồi Đáo Tam Quốc 2

Tin tức liên quan