Kết Quả Đệ Nhất Vương Giả

Hồi Đáo Tam Quốc 2 > Kết Quả Đệ Nhất > Kết Quả Đệ Nhất Vương Giả

Thân gửi chư vị Tướng Quân,

Trải qua chuỗi ngày cùng chinh chiến trong chiến trường Tam Quốc, Hồi Đáo Tam Quốc 2 xin công bố danh sách các vị Tướng Quân đứng đầu và mạnh nhất của sự kiện Đệ Nhất Vương Giả .

Ngày Tên Nhân Vật Server Bắt Khổ Công Bị Bắt làm Khổ Công Điểm
6/12 LuuTinhKi 7 3 top 10 15
S1.TichDu 1 3 top 10 khổ công 12
BiManTai 7 3 top 10 15
vươnganh 5 3 top 10 khổ công 12
Illyasviel 3 top 10 khổ công 12
chuclele 3 top 10 khổ công 12
NhanTuyLam 3 3 top 10 khổ công 12
s2 TucBao 2 3 top 10 khổ công 12
 LeeSanDy 40 3 top 10 15
HU-VO 3 top 10 khổ công 12
HaiHo 10 3 top 10 15
CaoCau 3 top 10 khổ công 12
Erya 8 3 top 10 15
ChuLuong 26 3 top 10 khổ công 12
phucbobo 44 1 top 2 15
hieudepzai 20 1 top 2 khổ công 12
Yzarc 45 1 top 2 15
TieuYenTu 5 1 top 10 5
Zinzhao 37 1 top 20 3
SaSieu 37 2 top 20 6
PhuTaoAn 23 2 top 20 6
vuonganh 3 3 khổ công ngẫu nhiên 3

 

Ngày Tên Nhân Vật Server Bắt Khổ Công Bị Bắt làm Khổ Công Điểm
7/12 LuuTinhKi 7 3 top 10 15
S1.TichDu 1 3 top 10 khổ công 12
BiManTai 7 3 top 10 15
vươnganh 5 3 top 10 khổ công 12
Illyasviel 3 top 10 khổ công 12
chuclele 3 top 10 khổ công 12
NhanTuyLam 3 1 top 10 khổ công 12
s2 TucBao 2 3 top 10 khổ công 12
 LeeSanDy 40 3 top 10 15
HU-VO 3 top 10 khổ công 12
HaiHo 10 3 top 10 15
CaoCau 3 top 10 khổ công 12
ChuLuong 26 3 top 10 khổ công 12
phucbobo 44 1 top 2 15
hieudepzai 20 1 top 2 khổ công 12
Yzarc 45 1 top 2 15
SaSieu 37 2 top 20 6
PhuTaoAn 23 3 top 20 9

 

Ngày Tên Nhân Vật Server Bắt Khổ Công Bị Bắt làm Khổ Công Điểm
8/12 LuuTinhKi 7 3 top 10 15
S1.TichDu 1 3 top 10 khổ công 12
BiManTai 7 2 top 20 6
vươnganh 5 3 top 10 khổ công 12
Illyasviel 3 top 10 khổ công 12
chuclele 3 top 10 khổ công 12
NhanTuyLam 3 3 top 10 khổ công 12
s2 TucBao 2 3 top 10 khổ công 12
 LeeSanDy 40 3 top 10 15
HU-VO 3 top 10 khổ công 12
HaiHo 10 3 top 10 15
CaoCau 3 top 10 khổ công 12
phucbobo 44 1 top 2 15
hieudepzai 20 1 top 2 khổ công 15
Yzarc 45 1 top 2 15
PhuTaoAn 23 3 top 20 9
Quốchào 3 3 top 10 15

 

Ngày Tên Nhân Vật Server Bắt Khổ Công Bị Bắt làm Khổ Công Điểm
9/12 LuuTinhKi 7 3 top 10 15
S1.TichDu 1 3 top 10 khổ công 12
BiManTai 7 2 top 20 15
vươnganh 5 3 top 10 khổ công 12
Illyasviel 3 top 10 khổ công 12
chuclele 3 top 10 khổ công 12
NhanTuyLam 3 3 top 10 khổ công 12
s2 TucBao 2 2 top 10 khổ công 7
 LeeSanDy 40 3 top 10 15
HU-VO 2 top 10 khổ công 7
HaiHo 10 3 top 10 15
CaoCau 3 top 10 khổ công 12
phucbobo 44 1 top 2 15
hieudepzai 20 1 top 2 15
Yzarc 45 1 top 2 15
PhuTaoAn 23 3 top 20 9

 

Ngày Tên Nhân Vật Server Bắt Khổ Công Bị Bắt làm Khổ Công Điểm
10/12 LuuTinhKi 7 3 top 10 15
S1.TichDu 1 3 top 10 15
vươnganh 5 3 top 10 khổ công 12
Illyasviel 3 top 10 khổ công 12
NhanTuyLam 3 3 top 10 15
 LeeSanDy 40 3 top 10 15
HaiHo 10 3 top 10 15
CaoCau 3 top 10 khổ công 12
phucbobo 44 1 top 2 15
hieudepzai 20 1 top 2 15
Yzarc 45 1 top 2 15
PhuTaoAn 23 3 top 20 9
tranpk 5 3 top 10 15

 

Ngày Tên Nhân Vật Server Bắt Khổ Công Bị Bắt làm Khổ Công Điểm
11/12 LuuTinhKi 7 3 top 10 15
S1.TichDu 1 3 top 10 15
Illyasviel 3 top 10 khổ công 12
NhanTuyLam 3 3 top 10 khổ công 12
 LeeSanDy 40 3 top 10 15
HaiHo 10 3 top 10 15
CaoCau 3 top 10 khổ công 12
phucbobo 44 1 top 2 15
hieudepzai 20 1 top 2 15
Yzarc 45 1 top 2 15
PhuTaoAn 23 3 top 20 9
TucBao 2 3 top 10 15
HuVo 1 3 top 10 khổ công 12

 

Ngày Tên Nhân Vật Server Bắt Khổ Công Bị Bắt làm Khổ Công Điểm
 12/12 S1.TichDu 1 3 top 10 15
Illyasviel 3 top 10 khổ công 12
NhanTuyLam 3 3 top 10 khổ công 12
CaoCau 3 top 10 khổ công 12
phucbobo 44 1 top 2 15
hieudepzai 20 1 top 2 15
Yzarc 45 1 top 2 15
PhuTaoAn 23 3 top 20 9
HuVo 1 3 top 10 khổ công 12
S37 ZinZhao 37 2 top 10 10
TucBao 2 3 top 10 khổ công 12

 

Ngày Tên Nhân Vật Server Bắt Khổ Công Bị Bắt làm Khổ Công Điểm
 13/12 LuuTinhKi 7 3 top 10 15
S1.TichDu 1 3 top 10 15
HaiHo 10 3 top 10 15
Illyasviel 3 top 10 khổ công 12
NhanTuyLam 3 3 top 10 khổ công 12
HuVo 1 3 top 10 khổ công 12
TucBao 2 3 top 10 khổ công 12
CaoCau 3 top 10 khổ công 12
phucbobo 44 1 top 2 15
hieudepzai 20 1 top 2 15
Yzarc 45 1 top 2 15
PhuTaoAn 23 3 top 20 9

 

Ngày Tên Nhân Vật Server Bắt Khổ Công Bị Bắt làm Khổ Công Điểm
14/12 LuuTinhKi 7 3 top 10 15
S1.TichDu 1 3 top 10 15
HaiHo 10 3 top 10 15
Illyasviel 3 top 10 khổ công 12
NhanTuyLam 3 3 top 10 khổ công 12
HuVo 1 3 top 10 khổ công 12
TucBao 2 2 top 10 khổ công 10
CaoCau 3 top 10 15
phucbobo 44 1 top 2 15
hieudepzai 20 1 top 2 15
Yzarc 45 1 top 2 15
PhuTaoAn 23 3 top 20 9

Kết Quả Xếp Hạng:

Server Tên Nhân Vật 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Tổng
7 S57.LuuTinhKi 15 15 15 15 15 15 15 15 15 135
10 HaiHo 15 15 15 15 15 15 15 15 15 135
45 Yzarc 15 15 15 15 15 15 15 15 15 135
44 phucbobo 15 15 15 15 15 15 15 12 15 132
1 S51.TichDu 12 12 15 15 15 15 15 15 15 129
20 hieudepzai 12 12 15 15 15 15 15 15 15 129
3 S53.NhanTuyLam 12 12 12 12 15 12 12 12 12 111
S51.CaoCau 12 12 12 12 12 12 12 12 15 111
S54.Illyasviel 12 12 12 12 12 12 12 12 12 108
S63.HU-VO 12 12 12 7 12 12 12 12 91
40  LeeSanDy 15 15 15 15 15 15 90
2 S52.TucBao 12 12 12 7 15 12 12 7 89
23 PhuTaoAn 6 9 9 9 9 9 9 9 9 78
5 S55.VuongAnh 12 12 12 12 12 60
S55.ChucLeLe 12 12 12 12 48
26 ChuLuong 12 12 24
8 S58.Erya 15 15
3 Quốchào 15 15
5 tranpk 15 15
37 Zinzhao 3 10 13
37 SaSieu 6 6 12
5 S55.TieuYenTu 5 5
3 vuonganh 3 3

Hồi Đáo Tam Quốc 2

Tin tức liên quan